Isikuandmete töötlemise kord

1. Sissejuhatus ja põhimõisted
1.1. Isikuandmete töötlemise kord on kooskõlas EL õigusaktidega ja isikuandmete kaitse seadusega. Käesolev kord reguleerib, kuidas ja millisel eesmärgil isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse.
1.2. Isikuandmed, mida Merike Valgmäe Õigusbüroo OÜ (edaspidi äriühing) töötleb, on teave inimese ehk füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta, millega teda saab otse või kaudselt tuvastada: nimi, isikukood, asukohateave jm.
1.3. Isikuandmete töötlemine on andmetega tehtav mistahes toiming: kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, säilitamine, muutmine, lugemine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine, kustutamine jne.
1.4. Isikuandmete töötlejaks on käesoleva korra alusel äriühing.
1.5. Andmesubjektiks on füüsilisest isikust äriühingu klient ja/või kellele teenuse- või käsunduslepingu alusel osutatakse teenust või kes avaldab äriühingule isikuandmeid, mis on vajalikud lepingu või käsundi täitmiseks.
1.6. Siinse korraga nõustumisel esitab andmesubjekt äriühingule oma isikuandmed selleks, et neid saaks töödelda andmesubjektile teenuste osutamiseks ja teenuste haldamiseks (lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks) ning muudeks alltoodud eesmärkideks. Töödeldakse lepingu sõlmimise ajal esitatud isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed), samuti teenuste kasutamisega ja osutamisega seotud muid andmeid.

2. Isikuandmete töötlemisel järgib äriühing alljärgnevaid põhimõtteid:

2.1. isikuandmeid kogutakse määratletud ja seaduslikul eesmärgil;
2.2. isikuandmeid kogutakse täpselt, selgelt, ausalt ja läbipaistvalt;
2.3. kogutakse vaid sobivaid, asjakohaseid ja eesmärgi saavutamiseks vajalikke isikuandmeid;
2.4. isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, s.o üksnes töötlemise seaduslikul alusel (lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, nõusoleku olemasolul, nõuete esitamiseks, samuti muudel asjakohastel alustel);
2.5. isikuandmeid uuendatakse pidevalt;
2.6. isikuandmeid ei säilitata kauem kui andmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks vajalik.

3. Muud tingimused
3.1. Teenuse haldamiseks ja osutamiseks töödeldavaid isikuandmeid säilitatakse vastavalt vajadusele, kuni eesmärgi täitmiseks, milleks neid töödeldakse.
3.2. Äriühing täidab andmesubjekti ees võetud lepingulisi kohustusi andmesubjekti poolt edastatud andmete alusel. Andmete (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress jms) muutumisel peab andmesubjekt äriühingut viivitamata teavitama. Lisaks võib andmesubjekt igal ajal esitada taotluse äriühingu töödeldavate isikuandmetega tutvumiseks, nõuda ebatäpsete andmete parandamist ja seadusega kehtestatud korras keelata isikuandmete töötlemise, mis ei ole eesmärgipärased.

3.3. Andmesubjekt kontaktandmeid (e-posti aadress) võib äriühingu õigustatud huvi korral kasutada selleks, et teavitada andmesubjekti teenuste kasutamisega seotud asjakohasest informatsioonist või teenuse tingimustest. Selleks võib kasutada andmesubjekti poolt esitatud andmeid ja andmeid, mis on seotud teenuse kasutamisega. Andmesubjekt võib igal ajal võtta nõusoleku tagasi, teavitades sellest äriühingut e-posti aadressil info@mvoigusburoo.ee, telefonitsi numbril 5697 3130.
3.4. Äriühing võib avaldada andmesubjekti e-posti aadressi äriühingule eriteenuseid osutavale kolmandale isikule üksnes selleks, et võimaldada äriühingul täita teenusega või käsundiga seonduvaid kohustusi.
3.5. Andmesubjekt kinnitab, et ta on teadlik õigusest tutvuda isikuandmetega, nõuda ebaõigete, mittetäielike ja ebatäpsete isikuandmete parandamist, andmete töötlemise (v.a säilitamise) piiramist või andmete kustutamist (üleliigsete andmete töötlemise korral või kui andmeid ei töödelda kooskõlas seadusest tulenevate nõuetega või nõusoleku tagasivõtmise korral või muude õigusaktides sätestatud aluste esinemisel), õigusest andmete ülekandmisele (kui andmeid töödeldakse kokkuleppe või nõusoleku alusel), samuti – õigusaktidega ette nähtud viisil – õigusest keelata isikuandmete töötlemine, mille aluseks on nõusolek või õigustatud huvi (sh otseturunduse eesmärgil töötlemine).

3.6. Andmesubjekti isikuandmeid võidakse avaldada:
3.6.1. andmesubjektiga kokku puutuvatele juristidele, juhul kui see on vajalik lepingu või käsundi täitmise tagamiseks;
3.6.2. äriühingule teenuseid osutavatele kolmandatele isikutele, sh raamatupidamisteenust osutavale isikule, IT – ja telekommunikatsiooniteenuste osutajatele, audiitoritele, õigusteenuste osutajatele, inkassoettevõttele ja muudele isikutele üksnes ulatuses, mis on vajalik kolmanda isiku ja äriühingu vahel sõlmitud lepingu täitmiseks.
3.7. Kui andmesubjektil on küsimusi või kaebusi isikuandmete töötlemise kohta, siis võib ta pöörduda äriühingu poole e-posti aadressil info@mvoigusburoo.ee või telefoni teel numbril 5697 3130. Andmesubjekt võib pöörduda ka Andmekaitse Inspektsiooni poole.